☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH
83-300 Kartuzy
ul. Mściwoja II 4
skrytka pocztowa 20
Tel. (58) 694-09-01
Fax. (58) 681-42-19
 
e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl, gdka@praca.gov.pl

NIP 589-14-36-918

INFORMACJA

Informujemy, że dnia 25 stycznia 2019 roku (piątek) z powodów organizacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach będzie czynny do godziny 14.

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, podobnie jak w latach poprzednich, będzie realizował programy rynku pracy (szkolenia, staże, prace interwencyjne, dotacje, refundacje), których efektem będzie uzyskanie możliwie wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tj. podjęcie pracy lub działalności po zakończeniu współfinansowania przez urząd pracy programu.

Planowane główne programy do realizacji w 2019 roku:

I. Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w 2019 r. będzie wspierał osoby bezrobotne w podwyższaniu kwalifikacji w formie szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych realizowanych w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy, wynikające z zapotrzebowania pracodawców i  braku osób bezrobotnych posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Planowana kwota na 2019 r. – 266 978 zł

Przewiduje się przeszkolenie około 66 osób bezrobotnych.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.

 

II. Organizacja stażu

Organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowane będą wnioski, w których pracodawcy zagwarantują zatrudnienie po okresie odbywania stażu na minimum 3 miesiące w ramach umowy o pracę.

Na staż kierowane będą przez doradcę klienta osoby bezrobotne, których aktywizacja w ramach stażu jest celowa, a osoba kierowana spełnia warunki ustawy lub projektu (POWER, RPO) oraz wymagania pracodawców określone we wniosku.

Planowana kwota na rok 2019  - 2 072 468 zł

Przewiduje się skierowanie na staż w 2019 roku 255 osób bezrobotnych

Staż nie będzie organizowany u Organizatorów, którzy proponują odbywanie stażu w zawodach: akwizytor, robotnik gospodarczy, portier oraz w zawodach określonych w grupie - „Pracownicy przy pracach prostych” klasyfikacji zawodów i specjalności.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z terminami naboru ogłaszanymi na stronie internetowej urzędu.

UWAGA! Organizator stażu w dniu rozpoczęcia stażu organizuje szkolenie wstępne BHP.

 

III.  Prace interwencyjne

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowane będą wnioski, w których pracodawcy zagwarantują zatrudnienie po okresie wymaganym ustawą, na okres minimum 3 miesiące w ramach umowy o pracę. Przy rozpatrywaniu wniosków brana będzie pod uwagę wcześniejsza współpraca z pracodawcą w zakresie dotrzymywania warunków wcześniej zawieranych umów.

Planowana kwota środków na rok 2019  – 492 045 zł

W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie 75 osób bezrobotnych.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z terminami naboru ogłaszanymi na stronie internetowej urzędu.

Skierowania do pracy w ramach prac interwencyjnych otrzymać mogą osoby bezrobotne posiadające ustalony II profil pomocy i spełniające warunki ustawy.

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

 

IV. Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym, podobnie jak w latach poprzednich, rozpatrywane będą w trybie konkursowym. Kryteria oceny ujęte są w Zasadach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać osoby, wobec których ustalono I lub II profil pomocy.

Planowana kwota na rok 2019  – 761 100 zł

Przewiduje się udzielenie dotacji dla 48 osób bezrobotnych.

Planowane terminy naboru wniosków:

 • luty 2019
 • maj 2019
 • kolejne nabory – po ewentualnym pozyskaniu dodatkowych środków

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości do 16 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące osób uprawnionych (w ramach określonych projektów) podawane będą w ogłoszeniach o naborach wniosków.

 

V. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy rozpatrywane będą w trybie konkursowym. Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który działa na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w tym okresie nie zmniejszył zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników oraz nie zmniejszył wymiaru czasu zatrudnionym pracownikom. spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis.

Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Na tworzone miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą kierowane osoby spełniające warunki projektów, w ramach których realizowane będą wnioski. O warunkach dotyczących potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (osób bezrobotnych) urząd informuje przy ogłaszaniu naboru wniosków.

Planowana kwota środków na rok 2019  – 536 000 zł

W ramach tych środków planowane jest wyposażenie lub doposażenie 28 stanowisk pracy

Planowane terminy naboru wniosków:

 •  I nabór wniosków – luty 2019 r.
 • II nabór wniosków – sierpień/wrzesień 2019 r.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w kwocie nie wyższej niż 20 000 zł.

 

VI. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki z KFS przyznawane pracodawcy stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de  minimis.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określił na 2019 rok priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Społecznego:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. 
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; 
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; 
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; 
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; 
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Planowana kwota na rok 2019  – 400 100 zł.

Przewiduje się objęciem kształceniem 222 pracowników/pracodawców.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z terminami naboru ogłaszanymi na stronie internetowej urzędu.

Planowane terminy naboru wniosków:

 • luty 2019
 • kwiecień 2019
 • czerwiec 2019
 • wrzesień 2019

Uwaga!

Aktualne druki wniosków oraz szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych programów umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej urzędu http:// kartuzy.praca.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://pup.kartuzy.ibip.pl/public/

Inne programy (formy aktywizacji) przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uruchamiane będą po uzyskaniu z MRPiPS dodatkowych środków finansowych lub powstaniu oszczędności z niezrealizowanych programów, o których mowa powyżej.

Wytworzył:
Adam Kwidzyński
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-12 12:10:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2019-01-17 09:31:48)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X