☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Rejestracja w urzędzie pracy

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Rejestracja w PUP
 

 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako:
  - bezrobotny zgłasza się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do PUP, na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy (§2 ust. 1 pkt 1, 5 ust. 3 rozporządzenia),
  - poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych urzędów pracy (2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia).
 2. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do PUP - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego / poszukującego pracy (§8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).
 3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania PUP o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.
 4. Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi PUP dokumenty niezbędne do rejestracji (plik do pobrania poniżej).
 5. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:
  - nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa §5 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 i 3 lub 
  - odmowy przekazania wymaganych danych, lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określon w §8 ust. 1 pkt 1, lub nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2, lub
  - niestawiennictwa w PUP w wyznaczonym terminie, o którym mowa w §3 ust. 5.
 6. Bezrobotny z prawem do zasiłku, który utracił status na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, w celu uzyskania prawa do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego, dokonuje ponownej rejestracji jako osoba bezrobotna, w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia.


W przypadku, gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia, winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia dzieci lub akt małżeństwa, jeżeli zgłoszenie nastąpi po raz pierwszy. 

Wytworzył:
Bożena Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-23 09:58:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-04-21 10:07:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X