☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 15.11.2018

zaawansowane

Poradnictwo zawodowe

CO TO JEST PORADNICTWO ZAWODOWE?

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Ważną bowiem umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w swoich sprawach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, kierunku i poziomu dalszego kształcenia czy doskonalenia już nabytych umiejętności. Niezbędną w tym zakresie fachową pomoc bądź poradę można uzyskać w ramach poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe świadczona jest zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobodny wybór zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych,


a osobami odpowiedzialnymi za jej realizację są doradcy zawodowi.

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach świadczy poradnictwo zawodowe:
 

 • osobom zarejestrowanym, poprzez udzielanie porady indywidualnej i grupowej, informacji indywidualnej i grupowej oraz udostępniane zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania,
 • osobom niezarejestrowanym, poprzez udzielanie informacji indywidualnej i grupowej oraz udostępnianie zasobów informacji zawodowych do samodzielnego korzystania.


PORADA INDYWIDUALNA jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. Rozmowa doradcza jest podstawową metodą poradnictwa indywidualnego. Stanowi najbardziej naturalny, ale jednocześnie najtrudniejszy sposób poznawania człowieka oraz udzielenia mu pomocy w rozwiązywaniu jego problemów. Doradca wspomaga klienta w jego rzeczywistym działaniu.

PORADA GRUPOWA realizowana jest w formie zajęć warsztatowych i polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które w atmosferze akceptacji i otwartości mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny samego siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Warsztaty realizowane są cyklicznie, a czas ich trwania uzależniony jest od programu.

INFORMACJA INDYWIDUALNA polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej.

INFORMACJA GRUPOWA polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych.

W CZYM MOŻE POMÓC DORADCA ZAWODOWY?

Doradca zawodowy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy:

1. udzieli informacji o:
 

 • zawodach – na podstawie dostępnych zbiorów informacji zawodowych, wśród których znajdują się:
     - teczki informacji o zawodach – zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Każda teczka zawiera dokładny opis jednego zawodu.
     - przewodnik po zawodach – zawierający opisy poszczególnych zawodów pod kątem: zadań

i czynności roboczych, środowiska pracy, wymagań fizycznych i zdrowotnych, warunków podjęcia pracy w danym zawodzie.
      - filmy o zawodach – prezentujące różne zawody i specjalności.
 

 • rynku pracy – lokalnym i krajowym. Doradca zawodowy udziela informacji na temat ofert pracy najczęściej zgłaszanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, zawodów przyszłościowych, cech charakterystycznych bezrobocia w Powiecie Kartuskim i w Polsce.

 

 • możliwościach szkolenia i kształcenia – informacje na temat kursów organizowanych przez PUP i prowadzonej na nie rekrutacji oraz na temat jednostek szkolących (ośrodki szkolące, uczelnie wyższe, szkoły policealne i pomaturalne, studium itd.).

Doradca zawodowy udostępnia:

 • informatory dla maturzystów
 • informatory o szkołach dla dorosłych i egzaminach eksternistycznych
 • informatory o placówkach pozaszkolnej oświaty dorosłych.


2. udzieli porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia.


3. zbada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe.

Doradca zawodowy dysponuje różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje i uzdolnienia zawodowe. 

Jakie są zalety zbadania samego siebie?
 

 • identyfikacja swoich mocnych i słabych stron,
 • doskonały punkt wyjścia do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • pomoc w wyborze zawodu/kierunku kształcenia,
 • uświadomienie sobie tych cech, z istnienia których nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy, np. odkrycie zdolności przywódczych lub przedsiębiorczych.


4. pomoże w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych
5. pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
6. pomoże w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb klienta i jego trudności w znalezieniu zatrudnienia – udzieli wsparcia w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Wytworzył:
Małgorzata Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-25 08:06:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2016-02-18 10:46:26)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X