☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 15.11.2018

zaawansowane

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy, zgodnie z zapisami art. 36 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy polega na: 
 

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy (www.psz.praca.gov.pl),
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


Pośrednictwo pracy prowadzone jest przez powiatowy urząd pracy nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
 

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową,,
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do publicznej wiadomości.


Szczegółowe warunki prowadzenia pośrednictwa pracy określa zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) standard pośrednictwa pracy, który obejmuje postępowanie przy: 
 

 • przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy,
 • realizacji krajowej oferty pracy,
 • przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy,
 • podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym,
 • podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną,
 • przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy,
 • przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku odpowiedniej pracy.


Informacje o aktualnych ofertach pracy dostępne są:

Wytworzył:
Małgorzata Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-25 08:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2017-10-11 09:15:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X