Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Sobota 21.07.2018

zaawansowane

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Każdy pracodawca krajowy zainteresowany zatrudnieniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego w wybrany sposób:


 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane wymagane dotyczące:
 

 • pracodawcy krajowego (nazwa, adres, numer REGON, NIP, PKD, liczba zatrudnionych pracowników, nazwisko i telefon pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę),
 • zgłoszonego miejsca pracy (zawód i kod zawodu, stanowisko, liczba wolnych miejsc pracy, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj i okres zatrudnienia, zmianowość, wysokość wynagrodzenia, system wynagrodzeń),
 • wymagań i oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów do pracy (poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych),
 • postępowania z ofertą (okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z pracodawcą, możliwości upowszechniania oferty).
 • W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

 

Powiatowy urząd pracy, do którego zgłoszone zostało wolne miejsce pracy, powiadamia pracodawcę krajowego pisemnie wraz z uzasadnieniem o odmowie przyjęcia krajowej oferty pracy do realizacji, o ile pracodawca:

 • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia tych przepisów,
 • zgłosił tę ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy.
 • Pracodawca krajowy zgłaszając kolejną krajową ofertę pracy w tym samym powiatowym urzędzie pracy, może ograniczyć dane wymagane dotyczące pracodawcy krajowego do podania nazwy i numeru identyfikacji podatkowej oraz danych w tym zakresie, które wymagają aktualizacji, jeżeli zachodzi taka konieczność.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może wybrać formę realizacji oferty przez:

 • pośrednictwo zamknięte (osobom bezrobotnym i poszukującym pracy podaje się do wiadomości tylko część informacji dotyczącej oferty pracy, bez informacji, które pozwolą zidentyfikować pracodawcę; zadaniem pośrednika jest dokonanie selekcji kandydatów na stanowisko pracy; do pracodawcy kierowane są osoby, które przeszły pozytywnie weryfikację),
 • pośrednictwo otwarte (polega na podaniu do publicznej wiadomości wszystkich informacji dotyczących oferty pracy, włącznie z nazwą i adresem pracodawcy oraz sposobem kontaktu),
 • giełdy pracy ( polegają na zorganizowaniu spotkań pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy z grupą wyselekcjonowanych przez pośrednika osób bezrobotnych i poszukujących pracy; spotkanie może być zorganizowane u pracodawcy lub w siedzibie urzędu)

Przyjęcie zgłoszenia wolnego miejsca pracy zobowiązuje powiatowy urząd pracy do wyszukania kandydata do pracy, który spełniłby określone przez pracodawcę oczekiwania.

Pracodawca ma zawsze możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego ze skierowanych przez pośrednika pracy kandydatów na oferowane miejsce pracy.

W przypadku trudności w wyborze odpowiedniego kandydata PRACODAWCA może skorzystać z poradnictwa zawodowego, polegającego między innymi na:

 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!


 
 
ilość odwiedzin: 517740

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X