☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Staż

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU


1. Co to jest staż?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu. Staż należy utożsamiać z „nauką zawodu” odbywającą się w rzeczywistym miejscu pracy. 

2. Czy stażysta to pracownik?

Osoba odbywająca staż pozostaje osobą bezrobotną – nie jest pracownikiem. Organizator stażu nie nawiązuje ze stażystą stosunku pracy. Osoba bezrobotna zostaje skierowana na staż w ramach umowy zawartej pomiędzy Starostą (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Kartuzach) a Organizatorem (w tym Pracodawcą). Stażysta będąc osobą bezrobotną wykonuje zadania i czynności bezpośrednio u organizatora stażu w celu poznania praktycznego aspektu danego zawodu. 

3. Czy stażyście można wypłacać wynagrodzenie?

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W 2014 r. stawka stypendium wynosi 997,40 zł brutto. Stypendium wypłaca Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach. Stypendium stanowi „wynagrodzenie” za czas odbywania stażu.

Osobą bezrobotną – w myśl przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) może być osoba niezatrudniona, tzn. nie wykonująca pracy na podstawie stosunku pracy, służbowego oraz umowy o pracę nakładczą oraz osoba nie wykonująca innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonująca pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

Wynagrodzenie wypłacane jest w przypadku zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Staż nie jest ani zatrudnieniem, ani inną pracą zarobkową – zatem z tytułu odbywania stażu nie ma możliwości wypłacania osobie bezrobotnej dodatkowo wynagrodzenia. 
Ponadto w przypadku wypłacenia osobie bezrobotnej dodatkowo wynagrodzenia osoba ta traci status osoby bezrobotnej co spowoduje konieczność przerwania stażu. 

4. Czy organizator stażu ponosi jakieś koszty związane ze stażem?

Osoba bezrobotna kierowana jest na badania lekarskie przez PUP w Kartuzach – koszty tych badań ponosi urząd. 
Organizator przyjmujący stażystę zobowiązany jest do poniesienia kosztów:
1) przeszkolenia osoby bezrobotnej na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych,
2) przydzielenia osobie bezrobotnej, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych,

Przypominamy, że osoba bezrobotna w okresie stażu otrzymuje stypendium – wypłacane ze środków Funduszu Pracy przez PUP w Kartuzach – zatem organizator nie ponosi kosztów „wynagrodzenia”. 

5. Co powinien zawierać program stażu?

Staż odbywa się według programu stażu przygotowanego przez Organizatora. Program powinien określać:
a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
b) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego
c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
d) opiekuna osoby objętej stażem

6. Jaką rolę pełni opiekun stażysty?

Rolą opiekuna jest sprawowanie ciągłego nadzoru nad stażystą oraz udzielania stażyście pomocy merytorycznej w wykonywaniu czynności i zadań objętych programem stażu. Stażysta jest „uczniem zawodu” – zatem niezbędne jest wspomaganie stażysty w wykonywaniu czynności wskazanych w programie stażu. W przypadku urlopu, wyjazdu służbowego czy innej nieobecności opiekuna należy wyznaczyć zastępstwo opiekuna. 

7. Kto może być opiekunem stażysty?

Opiekunem może zostać właściciel lub pracownik organizatora zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – gotowy do spełnienia roli wskazanej w punkcie 6.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X