Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Sobota 21.07.2018

zaawansowane

Świadczenie przedemerytalne

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 120 z 2004r. , poz.1252)
o świadczeniach przedemerytalnych określa:

 1. warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych
 2. zasady wypłaty i finansowania świadczeń przedemerytalnych

Ustawa weszła w zycie z dniem 01 czerwca 2004r. z wyjątkiem
art. 2 - 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1 do 4, 6 oraz art. 26 do 28,
w które wchodzą w zycie z dniem 01 sierpnia 2004r.

WARUNKI NABYWANIA ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH NA NOWYCH
ZASADACH

Minimalny wiek

 

Minimalny okres uprawniający do emerytury

 

Sposób zwolnienia przez ostatniego pracodawcę

 

 

Minimalny okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy

 

56 lat – kobieta

 

63 lata - mężczyzna

 

Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego

 

 • 20 lat kobieta
 • 25 lat mężczyzna

Z powodu likwidacji lub niewypłacalności

 

pracodawcy

 

6 miesięcy

 

55 lat kobieta

 

60 lat mężczyzna

 

Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub

 

stosunku służbowego:

 

 • 30 lat pracy kobieta
 • 35 lat pracy mężczyzna

Z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

 

 

6 miesięcy

56 lat kobieta

 

61 lat mężczyzna

 

Do dnia ogłoszenia upadłości:

 

 • 20 lat kobieta
 • 25 lat mężczyzna

Prowadzenie nieprzerwania przez co najmniej 2 4 miesiące pozaroln. działalności gosp. przed dniem ogłoszenia upadłości

 

 

55 lat kobieta

 

60 lat mężczyzna

 

 • 20 lat kobieta
 • 25 lat mężczyzna

 

Ustanie prawa do renty pobieranej nieprzerwania przez minimum 5 lat

 

 

Bez względu na wiek

 

Do dnia rozwiązania

 

stosunku pracy:

 

 • 35 lat kobieta
 • 40 lat mężczyzna

Z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

6 miesięcy

 

Bez względu na wiek

 

 

 

Do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego

 

 • 34 lata kobieta 
 • 39 lat mężczyzna
 

Z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

 

 

 

6 miesięcy

 

Osoby spełniające powyższe warunki muszą najpierw zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i spełnić warunek nabycia prawa do zasiłku ( art.71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. Nr 99 2004r., poz.1001 z póź. zmianami).

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie po upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych , jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

1/ nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2/w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3/ złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


 
 
ilość odwiedzin: 517771

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X