☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry dostępne w dziale Organizacyjno – Administracyjnym

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja pracowników urzędu własnego
 • Rejestr pracowników zatrudnionych
 • Rejestr pracowników zwolnionych
 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników
 • Rejestr kontroli zewnętrznych
 • Rejestr kontroli wewnętrznych
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencja urlopów bezpłatnych
 • Ewidencja urlopów okolicznościowych i macierzyńskich
 • Ewidencja opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Rejestr wydanych kart drogowych
 • Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych poza Urząd
 • Rejestr wzorów dokumentów
 • Rejestr wydanych pieczęci
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rejestr obsługi i remontów samochodu
 • Rejestr oświadczeń o przeprowadzeniu szkoleń bhp i ppoż
 • Rejestr wypadków przy pracy, w drodze do pracy, z pracy
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr wydatków o wartości poniżej 30.000 euro (Rodzajowa Ewidencja Wartości)
 • Rejestr umów z kontrahentami, zleceń, zamówień
 • Rejestr zapytań ofertowych
 • Rejestr kancelaryjny (korespondencji wpływającej i wychodzącej)
 • Rejestr wniosków o udostępnianie danych osobowych
 • Rejestr upoważnień do kontroli

 

Rejestry dostępne w dziale Pośrednictwa Pracy

 • Rejestr pracodawców
 • Rejestr odmów przyjęcia ofert pracy do realizacji
 • Rejestr zgłoszeń ofert pracy
 • Rejestr zwolnień grupowych
 • Rejestr wniosków potrzeby objęcia pomocą oferowaną w ramach usług rynku pracy
 • Rejestr skierowań do pracy
 • Rejestr skierowań na kontakty socjalne
 • Rejestr wezwań
 • Rejestr skierowań na badania lekarskie do pracy, na staż (w tym osoby niepełnosprawne)
 • Rejestr wniosków pracodawcy zainteresowanych pomocą
 • Rejestr skierowań na Klub Pracy
 • Rejestr umów zawartych na prace interwencyjne
 • Rejestr umów zawartych na roboty publiczne
 • Rejestr zawartych umów na zatrudnienie wspierane
 • Rejestr umów staży dla bezrobotnych
 • Rejestr umów staży dla bezrobotnych – EFS
 • Rejestr wniosków w sprawie refundacji ze środków FP kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego
 • Rejestr umów z pracodawcami w sprawie refundacji ze środków FP kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego
 • Rejestr wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
 • Rejestr giełd pracy
 • Rejestr odwołań od decyzji

 

Rejestry dostępne w dziale Ewidencji i Rozliczeń

 • Ewidencja bezrobotnych
 • Ewidencja poszukujących pracy
 • Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Rejestry dostępne w dziale Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

 • Rejestry spraw i pism wychodzących dla danego symbolu klasyfikacyjnego
 • Rejestr porad indywidualnych
 • Rejestr porad grupowych
 • Rejestr umów w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Rejestr umów szkoleniowych
 • Rejestr umów dotyczących studiów podyplomowych
 • Rejestr umów dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Rejestry finansowe realizowanych zadań
 • Rejestr zapytań ofertowych

 

Rejestry dostępne w Referacie ds. zatrudniania cudzoziemców

 • Ewidencja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Ewidencja wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
 • Rejestr informacji starosty na temat zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
 • Rejestr pełnomocnictw udzielonych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom
 • Rejestr ofert pracy złożonych w celu wydania informacji starosty

 

Administrator Danych

 • Rejestr czynności przetwarzania (RCP)
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP)
 • Rejestr umów powierzania przetwarzania danych osobowych

Opłaty

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach funkcjonuje Składnica Akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dane ze Składnicy Akt udostępniane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Procedura uzyskiwania ze Składnicy Akt zaświadczeń przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy lub osoby, które były zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy:

 1. zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
 2. wniosek można przesłać na adres Urzędu bądź złożyć osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu (pok. 20, I piętro),
 3. zaświadczenie wystawiane jest w terminie ustawowym,
 4. zaświadczenie można odebrać osobiście w tutejszym Urzędzie (stanowisko INFORMACJA) lub zostanie przesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.

 

Wytworzył:
Jan Geras
Udostępnił:
Kwidzyński Adam
(2003-06-25 10:30:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzyński Adam
(2003-06-25 14:43:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 709368