☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Poszukujący pracy

Status poszukującego pracy

Poszukującym pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub chcąca skorzystać z innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

Poszukującym pracy jest osoba, która jest:

 1. Obywatelem polskim lub cudzoziemcem:
 • będącym obywatelem państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób,
 • posiadającym w Rzeczpospolitej Polskiej:

- status uchodźcy
- zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z odrębnymi okolicznościami, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach(Dz.U z 2006r. nr 234 poz.1694 z późn.zm.)
- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 lub art.54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2006r. nr 234, poz. 1694 z późn.zmian.)
- zgodę na pobyt tolerowany, albo korzystający z ochrony czasowej w Rzeczpospolitej Polskiej lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej
- ubiegająca się o status uchodźcy, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art.36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2006r. nr 234, poz.1695 z późn.zm.)

 1. Członkiem rodziny obywatela polskiego.

Rejestracja poszukującego pracy

Poszukujący pracy zgłasza się do wybranego przez siebie powiatowego urzędu pracy, w celu dokonania rejestracji.

Poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującego rejestracji, następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego).
 2. Dyplom ( w przypadku studiów wyższych), świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, inne świadectwa lub dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 3. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy , jeżeli taki dokument posiada.
 4. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności właściwego organu.
 5. Decyzję organu wypłacającego świadczenie, np.:
 • Zasiłek chorobowy, macierzyński
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • Emeryturę
 • Rentę szkoleniową

Osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

 

Wytworzył:
Bożena Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-25 13:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-05-29 14:11:06)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X