☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Staż

 

1. Co to jest staż?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

2. Dlaczego warto odbyć staż?

Staż to szansa na:
a) nabycie doświadczenia zawodowego, którym możesz się pochwalić podczas poszukiwania pracy,
b) poznanie jak wygląda praca w danym zawodzie,
c) konfrontacje własnych predyspozycji z wymaganiami wobec pracowniana danym stanowisku,
c) zatrudnienie u organizatora, u którego odbywał się staż – często organizatorzy stażu zatrudniają osoby, które wykazały się umiejętnościami oraz sumiennym podejściem do wykonywanych czynności.

3. Kto może zostać skierowany na staż?

Starosta może skierować na staż osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy.

4. Ile może trwać staż?
  • Na okres do 6 miesięcy Starosta może skierować wszystkich bezrobotnych.
  • Na okres do 12 miesięcy Starosta może skierować osoby do 30 roku życia.
Proponowany okres odbywania stażu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.
 
5. Co zrobić, aby zostać skierowanym na staż?
Osoba zainteresowana odbyciem stażu może:
samodzielnie poszukiwać organizatora stażu i poprzez aktywne działanie zwiększyć swoje szanse na odbycie stażu - potencjalny organizator stażu może wskazać we wniosku kandydata na staż,
zgłosić gotowość do odbycia stażu u Doradcy Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Kartuzach, sprawdzać na bieżąco dostępne oferty stażu poprzez kontakt z Doradcą Klienta lub samodzielnie za pośrednictwem wyszukiwarki ofert pracy i stażu CBOP. Kliknij, aby przejść do wyszukiwarki CBOP   
 
6. Jak przebiega rekrutacja na staż?Doradca klienta (DK) w PUP w Kartuzach dokonuje weryfikacji osób bezrobotnych. Wymagania wobec kandydata na staż określa organizator stażu we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

DK zaprasza do Urzędu wyłonione osoby bezrobotne w celu wydania skierowania na rozmowę kwalifikacyjną do organizatora stażu.
  
 Osoba bezrobotna odbiera skierowanie na staż.
  
 
Kandydat na staż udaję się ze skierowaniem do organizatora stażu na rozmowę kwalifikacyjną.
  


Osoba bezrobotna zgłasza się do DK w wyznaczonym na wezwaniu terminie.
  

Po zaakceptowaniu kandydata na staż przez organizatora, DK wydaje wybranej osobie bezrobotnej skierowanie na badania lekarskie.
  

Kandydat na staż udaje się na badanie lekarskie. Wynik przedstawia w PUP. Po otrzymaniu wyniku badania pozwalającego na wykonywanie pracy, kandydat może rozpocząć staż.
  
STAŻ

 
7. U kogo może być organizowany staż?

Starosta może skierować w/w osoby na staż do:
1) pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika,
 
2) rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
3) pełnoletniej osoby fizycznej zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.),
4) organizacji pozarządowej.

Pracodawcy oraz inni organizatorzy gotowi do przyjęcia osób bezrobotnych na staż powinni złożyć w PUP w Kartuzach odpowiedni wniosek wraz z programem stażu.  Kliknij, aby pobrać wniosek i zasady 


 
8. Co zawiera program stażu?

Staż odbywa się według programu stażu przygotowanego przez organizatora.
Program powinien określać:
a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
b) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
d) opiekuna osoby objętej stażem.
 
Program stażu powinien być realizowany pod ciągłym nadzorem wyznaczonego opiekuna.
 
9. Jakie są najważniejsze obowiązki stażysty?

Osoba bezrobotna skierowana na staż zobowiązana jest:
a) sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń organizatora stażu i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
b) przestrzegać ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy; Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,
c) przestrzegać przepisów oraz zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
d) powiadomić Starostę – powiatowy urząd pracy o nie realizowaniu przez organizatora warunków odbywania stażu,
e) sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, Prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu poświadcza własnym podpisem opiekun osoby bezrobotnej odbywającej staż. 
Osoba bezrobotna niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu stażu) otrzymuje od organizatora opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez osobę bezrobotną oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w procesie stażu. Osoba bezrobotna w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii zobowiązana jest do przedłożenia jej Staroście – powiatowemu urzędowi pracy wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Starosta wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu stażu oraz zwraca opinię, sprawozdanie oraz kopię programu stażu.

10. Ile wynosi stypendium?

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (wysokość zasiłku podwyższonego w okresie pierwszych trzech miesięcy).Aktualne stawki i wskaźniki
 
Stypendium jest naliczane na podstawie listy obecności. Listę obecności dostarczenia do PUP organizator stażu. W przypadku nie dostarczenia przez Organizatora listy obecności (wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie dni wolnych) w terminie 5 dni kalendarzowych każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wypłata stypendium zostanie wstrzymana. 
Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. 
Stypendium przysługuje również za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
 
UWAGA
Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA – druk powinien zawierać dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, NIP: 589-14-36-918 – gdyż to PUP w Kartuzach wypłaca stypendium.

Bezrobotny zobowiązany jest zawiadomić PUP o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. 

11. Jakie prawa ma stażysta?

Osobom bezrobotnym w okresie odbywania stażu u organizatora przysługują, na zasadach przewidzianych dla pracowników:
a) świadczenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
b) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy powstałych w związku z obywaniem stażu,
c) prawa do okresów odpoczynku, np. przerwa na posiłek.
 
12. Czy stażysta ma prawo do dni wolnych?
 
Tak, na wniosek bezrobotnego odbywającego staż Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu udziela się dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

13. Czy stażysta może wcześniej zakończyć staż?

Jeżeli w okresie odbywania stażu osoba bezrobotna znajdzie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może wcześniej zakończyć staż bez ponoszenia konsekwencji 
Osoba bezrobotna przerywająca staż jest zobowiązana na piśmie powiadomić o tym fakcie PUP w Kartuzach i podać powód w jak najszybszym terminie. 
 
PODSTAWA PRAWNA

Staż organizowany jest w oparciu o przepisy:
a) art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
 
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).
 
 

 
Wytworzył:
Renata Szawłowska
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2013-06-24 12:33:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2016-02-18 11:00:35)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X