Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Sobota 21.07.2018

zaawansowane

Dodatek aktywizacyjny

Warunki przyznawania dodatku aktywizacyjnego

 

Podstawa prawna:

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na podstawie:

 1. art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2015 r. poz. 149 z pn. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.(Dz. U. Nr 136, poz. 1118 z późn zm.).

 

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny od dnia złożenia wniosku jeżeli :

 1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę – takim przypadku dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – w takim przypadku dodatek przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane;
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał  inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

WAŻNE

 1. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej – druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.pup.kartuzy.pl w zakładce Dokumenty/Klient indywidualny.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) – przy składaniu wniosku proszę okazać oryginał umowy w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
 3. Na podstawie złożonych dokumentów Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego
 4. Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy .- wypłata następuje w formie wskazanej we wniosku przez wnioskodawcę.
 5. Od dodatku aktywizacyjnego odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy, natomiast nie odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne.
 6. Osoba, której przyznano prawo do dodatku aktywizacyjnego zobowiązana jest  do niezwłocznego informowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach o wszelkich zmianach, mających wpływ na wypłatę dodatku aktywizacyjnego (w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia zmiany), a w szczególności o sytuacji ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiany pracodawcy.
Wytworzył:
Renata Szawłowska
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2013-06-24 13:07:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-04-21 08:31:41)
 
 
ilość odwiedzin: 517769

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X