Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Wtorek 16.01.2018

zaawansowane

Zatrudnianie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, iż w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez rejestrującego oświadczenia wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć będzie powiadamiał organy konsularne i kontrolne - Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję. 


Zatrudnienie cudzoziemców z UE i EOG

 

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • posiada zezwolenie na pobyt stały się w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • posiada zgodę na pobyt za względów humanitarnych;

 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;

 • jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.


 

Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE i EOG

 

 Od dnia 1 maja 2015 roku obowiązują nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców.


Więcej informacji http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7167,zmiany-w-wydawaniu-zezwolenia-na-prace-cudzoziemca.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7170,rozporzadzenie-w-sprawie-powierzenia-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-najwazniejsze-zmiany.html
 Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

 

Podejmowanie krótkoterminowej pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy  (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski), dotyczy obywateli:

 • Republiki Armenii

 • Republiki Białorusi,

 • Republiki Gruzji,

 • Republiki Mołdawii,

 • Federacji Rosyjskiej,

 • Ukrainy.

 

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
z wymienionych krajów powinien:

 

 • złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pouczenie dla

pracodawcy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania  składającego oświadczenie,

 • zarejestrowane oświadczenie przekazać cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie 

polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy.

W oświadczeniu należy podać: 

i specjalności dostępnej na stronie www.psz.praca. gov.pl w zakładce – Klasyfikacja Zawodów,

 • przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN,

 • daty rozpoczęcia i zakończenia pracy (łączna długość okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę w związku z jednym lub wieloma pracodawcami, u jednego lub wielu pracodawców)


Dokumenty potrzebne do dokonania rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z podpisanym

        pouczeniem,

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności

Gospodarczej - dane te mogą być weryfikowane za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych 
w  KRS lub CEIDG,

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego / działalności rolniczej - zaświadczenie o podleganiu

ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa 
rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego,

 • w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani  rolniczej – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Oświadczenie winno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym i podpisane przez osobę fizyczną powierzającą wykonywanie pracy albo osobę umocowaną do reprezentacji jednostki organizacyjnej lub pełnomocnika. W przypadku wątpliwości urząd może wymagać przedłożenia aktualnego pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie.

Podpisując zawarte w oświadczeniu pouczenie, pracodawca lub osoba fizyczna deklaruje, że zapoznał się / zapoznała się z przepisami prawnymi, dotyczącymi pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz potwierdza, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu 
o lokalny rynek pracy.

Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez powiatowy urząd pracy, w związku 
z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy. Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, 
w którym wskazana została wsteczna data rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Oświadczenie musi być zarejestrowane najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy.

Druk oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi dostępny jest w zakładce 
Dokumenty/ Dla pracodawcy

UWAGA!

W związku ze zwiększoną liczbą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, termin rejestracji oświadczeń może zostać wydłużony do 10 dni roboczych.
Składając oświadczenie należy wziać pod uwagę planowany termin rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

 

Ponadto, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z maja 2015 r.:

 • powiatowy urząd pracy, rejestrując oświadczenia, zwraca uwagę zarówno na wiarygodność zamiaru powierzenia wykonywania pracy, której dotyczy oświadczenie, jak też na staranność wypełnienia druku oświadczenia, ponieważ przedmiotowe oświadczenie może być podstawą uzyskania wizy w celu wykonywania pracy,

 • na wniosekPaństwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, placówek  konsularnych, powiatowy urząd pracy udziela wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń, co ma przyczynić się do zapobiegania wykorzystywaniu uproszczonej procedury niezgodnie z jej przeznaczeniem,

 • w przypadku, gdy liczba złożonych przez podmiot oświadczeń znacznie przekracza jego realną potrzebę, lub przedsiębiorstwo składające oświadczenie zostało zarejestrowane w KRS czy CEIDG krótko przed złożeniem wniosku, albo działalność gospodarcza jest zawieszona, jak również inne elementy oświadczenia budzą poważne i uzasadnione podejrzenia co do fikcyjnego zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi czy też występowania innego rodzaju nadużyć (np. status bezrobotnego, bezdomność lub brak wystarczających dochodów, itp.), powiatowy urząd pracy ma możliwość przekazania tej informacji organom kontrolnym (SG, PIP, Policja),

 • w przypadku, gdy w oświadczeniu wskazane zostały zawody, w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub wynagrodzenie znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, powiatowy urząd pracy może odmówić zarejestrowania oświadczenia,

 • w ramach współpracy z lokalnymi oddziałami ZUS, powiatowy urząd pracy ma możliwość zgłoszenia nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem cudzoziemców,

 • zarejestrowanie oświadczenia przez agencję zatrudnienia jest możliwe tylko w przypadku, gdy zamierza ona zatrudnić cudzoziemca dla własnych potrzeb albo gdy świadczy usługi pracy tymczasowej. 

 • Gdy powierzającym wykonanie pracy jest agencja pracy tymczasowej, wskazane jest wpisywanie przy „miejscu wykonywania pracy” siedziby pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. W przypadku, gdy agencja albo inna osoba składająca oświadczenie pośredniczy pomiędzy cudzoziemcem a faktycznym pracodawcą, oświadczenie nie powinno być zarejestrowane,

 • rezygnacja z zamiaru powierzenia wykonywania pracy lub nie podjęcie pracy przez cudzoziemca powinno być zgłoszone do powiatowego urzędu pracy oraz odnotowane w aktach. Informacja ta może być 

 • pomocna w przypadku ewentualnych kontroli.

Druk zawiadomienia o rezygnacji z powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi dostępny jest w zakładce 
Dokumenty/ Dla pracodawcy

 

Zatrudnienie cudzoziemca z koniecznością uzyskania zezwolenie na pracę
 

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG na okres przekraczający 6 miesięcy składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

 

Informacja starosty wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

 
Wytworzył:
Anna Kowal
(2015-06-17)
Udostępnił:
Anna Kowal
(2015-06-17 08:40:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-11-18 09:26:56)
 
 
ilość odwiedzin: 469237

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X