☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO - klauzula informacyjna ogólna

RODO – klauzula informacyjna ogólna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informujemy, iż:

 1. administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
 2. inspektor danych osobowych: dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl;
 3. podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), e)    i art. 9 ust. 2 lit. b), h) RODO w następujących celach:
 • w celu realizacji obowiązków nałożonych na powiatowe urzędy pracy przepisami prawa w tym ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w szczególności w celach: rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawania i wypłat zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, realizacji usług i instrumentów rynku pracy, legalizacji pracy cudzoziemców, wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań kontrolnych i windykacyjnych, wydawania opinii przez powiatową radę rynku pracy, opracowywania analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy,
 • w celu zawarcia i realizacji umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
 • w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Urzędzie oraz bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianiach poprzez sieci i systemy Administratora.
 1. odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy państwowe i podmioty publiczne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające), w celu realizacji określonych w umowie usług (informatycznych, usług prawnych i doradczych, audytowych, niszczenia dokumentów), podmioty obsługujące wypłaty świadczeń dla bezrobotnych, operator pocztowy obsługujący doręczenia przesyłek urzędowych, dostawcy usług IT.
 2. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:dane osób bezrobotnych i poszukujących pracy będą przetwarzane od dnia rozpoczęcia procesu rejestracji przez okres 50 lat;
 • pozostałe dane osobowe innych osób będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane a po tym czasie mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i przepisów o archiwizacji;
 • dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody;
 • nagrań z monitoringu wizyjnego przez okres 15 dni, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 1. prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 2. prawo wniesienia skargi: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;
 3. informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z usług świadczonych przez Urząd Pracy lub niemożność zawarcia i realizacji umowy; Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to podanie danych jest dobrowolne.
 4. informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wytworzył:
Udostępnił:
Hang Maciej
(2019-07-10 12:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Hang Maciej
(2021-05-25 09:47:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 709368