☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu w Kartuzach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab, 
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, 
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maxus bip@maxus.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 509 717 145. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W wejściu znajduje się platforma przychodowa umożliwiająca wjazd na parter urzędu, po wcześniejszym wezwaniu dzwonkiem wyznaczonego pracownika urzędu  do obsługi platformy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Brak windy w budynku umożliwiającej dostanie się na I piętro. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • Szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych do pomieszczenia w którym odbywa się pośrednictwo pracy dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym na miejscu lub online.
 • Brak dedykowanego miejsca parkingowego.

 

 

Dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kartuzach możliwy jest poprzez:
 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy; 
 • wysłanie maila na adres e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl 
 • wysłanie faksu na nr 58 681 42 19; 
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 58 694 09 01; 
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania; 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (PDF, 105KB)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwidzyński Adam
(2020-02-20 08:57:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzyński Adam
(2020-02-20 08:57:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 709368