Klauzula informacyjna - Osoby korzystające z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Osoby korzystające z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Z uwagi na fakt, że została Pani/Pan wskazana/y przez naszego kontrahenta we wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako uczestnik lub/i jako osoba do kontaktu w ramach złożonego wniosku, przekazujemy istotne informacje, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, danych kontaktowych administratora Pani/Pana danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach oraz okresie przechowywania. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią informacji. Jednocześnie informujemy, że nie ma potrzeby podejmowania przez Panią/Pana żadnych dodatkowych działań związanych z przekazaniem niniejszej informacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane, będą w celu realizacji postanowień określonych w przepisach prawa w na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r., w tym na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w formie KFS.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy państwowe i podmioty publiczne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające), w celu realizacji określonych w umowie usług (informatycznych, prawnych i doradczych, audytowych, niszczenia dokumentów),operator pocztowy obsługujący doręczenia przesyłek urzędowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wymagane do realizacji wniosku.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2018-05-30 10:29:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2020-07-14 14:09:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki