Klauzula informacyjna - Profil Zaufany

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) – profil zaufany

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informujemy, iż:

 1. Tożsamość administratora:

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego ePUAP, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem formularza kontaktowego dostępnego online lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych, prowadzonych w związku z funkcjonujacym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach punktem potwierdzającym Profil Zaufany ePUAP, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, mający siedzibę w Kartuzach  (83-300) przy  ul. Mściwoja II 4, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl, tel. 58 694 09 01  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Administrator – Minister Cyfryzacji : e-mail iod@mc.gov.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Punkt potwierdzający -  Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach : e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem profilu zaufanego i wykorzystywania tego konta w celu:

 • umożliwienia wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego,
 • zmiany sposobu autoryzacji, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego,
 • umożliwienia uwierzytelniania się w ePUAP za pomocą konta profilu zaufanego,
 • wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,
 • art. 3 pkt 14, art. 20aa pkt 1 lit. a, art. 20ac ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 20 ad, art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. poz. 1194).
 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcą danych przetwarzającym dane jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, jako podmiot przetwarzający, świadczący usługi technicznego utrzymania profilu zaufanego i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego: - Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach  posiadający zgodę Ministra Cyfryzacji na potwierdzanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku wygenerowanym w systemie niżej wskazanym jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach. Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym wnioskiem. Wraz z kontem zakładanym w systemie profilu zaufanego, podczas procesu rejestracji, automatycznie zakładane jest odrębne konto w systemie dostępnym na stronie epuap.gov.pl, umożliwiające dostęp do usług publicznych na platformie ePUAP. Do logowania się do konta na platformie ePUAP wykorzystywane jest konto profilu zaufanego.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od czasu ostatniego potwierdzenia/przedłużenia profilu zaufanego. W każdej chwili może Pani/Pan unieważnić profil zaufany lub usunąć konto profilu zaufanego. Unieważnienie profilu zaufanego nie spowoduje usunięcia konta profilu zaufanego. Usunięcie konta profilu zaufanego spowoduje automatycznie unieważnienie profilu zaufanego.

 1. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

Jeżeli nie ma Pan/Pani możliwości uwierzytelnienia w systemie profilu zaufanego w celu uzyskania dostępu i samodzielnego sprostowania lub usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta profilu zaufanego, którego dotyczy żądanie.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji usług w ramach profilu zaufanego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2018-05-30 15:10:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2020-08-27 08:32:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki