Klauzula informacyjna - Zamówienia poniżej 130 000 zł netto

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

zamówienia poniżej kwoty 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach,      83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
 2. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@kartuzy.praca.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł na podstawie:
 • obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

dane osobowe przetwarzane będą w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 lit.c RODO. Numer telefonu przetwarzany jest na podstawie wyrażonej zgody osoby, której numer telefonu dotyczy art. 6 ust.1 lit.a RODO.  

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy państwowe i podmioty publiczne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające), w celu realizacji określonych w umowie usług (informatycznych, prawnych i doradczych, audytowych, niszczenia dokumentów),operator pocztowy obsługujący doręczenia przesyłek urzędowych, dostawcy usług IT.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty oraz przez okres 10 lat w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, nie podanie numeru telefonu nie wpływa na wykonanie innych czynności. 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2022-02-03 12:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2022-02-03 12:18:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki