Klauzula informacyjna - Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informujmy, że:

 1. administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach (PUP), 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl.
 2. dane kontaktowe inspektora danych osobowych: z Inspektorem Ochrony Danych  może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na mocy RODO na adres e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl.
 3. cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)  RODO, - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody art. 6 ust.1 lit.a) RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników fanpag’a w celu:

 • promowania i rozpowszechniania informacji na temat Funduszy Europejskich,  potencjalnym Beneficjentom Programu, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym informacjami na temat Funduszy Europejskich,
 • rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Powiatowy Urząd Pracy w  Kartuzach,
 • w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, w tym komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook).

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.

 1. odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

 1. przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren EOG. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską i deklaruje opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

 1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane użytkowników fanpage’a będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów:
 1. dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora,
 2. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 3. dane osobowe gromadzone przez Facebook takie jak: historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka,
 1. prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. prawo wniesienia skargi: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 3. informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:  Podanie przez Pana/Panią danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do uczestnictwa w działaniach PUP na platformie społecznościowej Facebook.

 4. informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Polityka Prywatności Oficjalnego Konta Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach na Facebooku

Data wejścia w życie: [02.10.2023r. ]

Dziękujemy za odwiedzenie oficjalnego konta Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach (dalej PUP)  na platformie społecznościowej Facebook. W celu zapewnienia przejrzystości i ochrony prywatności użytkowników, prezentujemy poniższą politykę prywatności.

Zbieranie i Wykorzystywanie i ochrona Danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z ze stroną lub kanałem Administratora, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook (Meta)Inc.

 1. Treści publikowane na oficjalnym koncie PUP są dostępne publicznie i mogą być przeglądane, komentowane i udostępniane przez innych użytkowników Facebooka.
 2. Tworząc, komentując lub udostępniając treści na naszym koncie, zgadzasz się na przetwarzanie tych informacji przez nas.
 3. W przypadku, gdy komunikacja z nami odbywa się za pośrednictwem wiadomości prywatnych, przetwarzamy te dane w celu udzielenia odpowiedzi i obsługi Twojego zapytania.
 4. Szanujemy Twoją prywatność i nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub uzgodnione z Tobą.
 5. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.
 6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Możesz to zrobić poprzez kontakt z nami.

Zasady korzystania

 1. Profil PUP nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z urzędem, służy wyłącznie celom informacyjnym.
 2. Korzystający z fanpage PUP akceptują następujące zasady:
 1. nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię PUP
 2. nie tolerujemy wpisów, które ośmieszają lub obrażają innych użytkowników oraz wpisów nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania)
 3. traktujemy się z szacunkiem, pamiętamy o uprzejmości
 1. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy: powszechnie odbieranych jako obraźliwe, naruszających normy dobrego wychowania, zawierających treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp. o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje, niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich i związanych z własnością intelektualną, groźby itp., o charakterze reklamowym lub promocyjnym, dotyczących kampanii politycznych, społecznych, i innych które nie zostały zatwierdzone przez administratora.
 2. Administratorzy fanpage'a PUP zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami. Osoby nagminnie łamiące niniejszy Regulamin będą trwale blokowane.
 3. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
 4. Publikowane treści stają się wiadomościami publicznymi z wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami. Każdy użytkownik publikujący komentarze na niniejszym fanpage'u potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i przyjmuje do wiadomości obowiązek jego przestrzegania.

Komunikacja i Aktualizacje

 1. Możemy okresowo aktualizować tę politykę, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach lub wymogach prawnych. Prosimy o regularne sprawdzanie tej polityki.
 2. W razie pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami: [Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ul. Mściwoja II 4 83-300 Kartuzy  https://kartuzy.praca.gov.pl/  tel.: 58 694 09 01 fax. 58 681 42 19 e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2023-10-05 09:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki